• page_banner

ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ କ୍ଲିନ୍ ରୁମ୍ |

ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ କ୍ଲିନ୍ ରୁମ୍ ମୁଖ୍ୟତ mel ମଲମ, କଠିନ, ସିରପ୍, ଇନଫ୍ୟୁଜନ୍ ସେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ GMP ଏବଂ ISO 14644 ମାନକ ସାଧାରଣତ this ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ |ବ scientific ଜ୍ scientific ାନିକ ଏବଂ କଠୋର ନିରୂପଣ ଉତ୍ପାଦନ ପରିବେଶ, ପ୍ରକ୍ରିୟା, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚମାନର ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ drug ଷଧ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜ bi ବିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଧୂଳି କଣିକା ଏବଂ କ୍ରସ୍ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂର କରିବା |ଉତ୍ପାଦନ ପରିବେଶ ଏବଂ ଗଭୀର ଭାବରେ ପରିବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ୍ |ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ |ଯେତେବେଳେ ଏହା ଶେଷରେ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ, ଉତ୍ପାଦନରେ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ |

ଆମର ଏକ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ସଫା କୋଠରୀକୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ନିଅ |(ଆଲଜେରିଆ, 3000 ମି 2, ଶ୍ରେଣୀ ଡି)

୧
୨
3
4